Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Opolu.

Informacje o programie

Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.
Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Opole oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Opole oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
Rządowy program "Za życiem" realizowany jest przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.

Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

Informacji na temat programu udziela:
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 9
• telefonicznie:
77 454 92 16, 77 454 92 17
• osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00
Dokumentacja niezbędna do udzielenia pomocy:

 • Deklaracja uczestnictwa w programie „Za życiem”
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Podpisany Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Rządowym Programie „Za życiem”

Szczegółowe informacje o programie wraz z wzorami dokumentów znajduje się na stronie: www.mppp.eopolszczyzna.pl/

Wsparcie, jakie może uzyskać Uczestnik Programu:

poradnictwo polegające na:

 • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • prowadzeniu akcji informacyjnych;

wsparcie polegające na:

 • organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych.
 • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,

koordynacja polegająca na:

 • koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez:
 • psychologów,
 • pedagogów specjalnych z kwalifikacjami z zakresu danej niepełnosprawności,
 • fizjoterapeutów,
 • logopedów i neurologopedów,
 • terapeutów Integracji Sensorycznej.

Pomoc uczennicom w ciąży

Celem działania jest: zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży.
Grupa docelowa: uczennice w ciąży. Podmioty realizujące: szkoły i placówki systemu oświaty, jednostki prowadzące ww. szkoły i placówki.
Okres realizacji programu: do dnia 31 grudnia 2021 r.
Placówką wskazaną do zapewnienia 4 miejsc dla uczennic w ciąży jest:
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
ul. Torowa 7
45-037 Opole
Telefon: +48 77 423 16 75

Bursa – Telefon: +48 77 4542855, +48 517 750 544