Projekt "Szóstka w Europie" w PLO Nr VI w Opolu daje szkole wielką szansę podniesienia jakości kształcenia i nadania procesowi edukacji europejskiego wymiaru.

Ambitna i kreatywna kadra pedagogiczna naszej szkoły jest otwarta na poznanie nowych i ciekawych metod pracy na lekcji i nowatorskich technik nauczania oraz nowoczesnych sposobów zarządzania instytucją szkolną. Projekt umożliwia podniesienie kompetencji zawodowych i wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, jak również wymianę doświadczeń z nauczycielami ze szkół w innych krajach. Porównanie systemów nauczania, podejścia do ucznia i sposobów motywowania go do pokonywania problemów szkolnych pozwoli wprowadzić naszą szkołę na wyższy poziom edukowania młodych ludzi oparty na ukierunkowaniu ucznia w jego pełnym osobistym rozwoju i motywowaniu go do samodzielnego podejmowania decyzji związanych z edukacją i karierą zawodową. Ponadto, w związku z prowadzeniem klas integracyjnych, pojawiła się potrzeba umiejętności pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami. Skorzystanie z doświadczeń i rozwiązań stosowanych i sprawdzonych w krajach zachodniej Europy umożliwi szybszą asymilację uczniów niepełnosprawnych i z dysfunkcjami w środowisku szkolnym oraz efektywniejszą ich edukację i adaptację do dorosłego życia.

Projekt, po raz pierwszy, stwarza możliwość nauczycielom przedmiotów ogólnokształcących szkoleń poza granicami kraju i sposobność spojrzenia na edukację młodego człowieka z punktu widzenia przygotowania go do funkcjonowania w nowej wielokulturowej europejskiej rzeczywistości. Uświadomienie młodzieży wszystkich możliwości edukacyjnych i zawodowych jest jednym z głównych efektów końcowych projektu. Dlatego założeniem projektu jest przygotowanie nauczycieli do dalszego wprowadzania w naszej szkole elementów języka angielskiego na lekcjach przedmiotów ogólnokształcących oraz docelowo nauczania bilingwalnego.

Jako, że nauczanie języków obcych jest jednym z priorytetów w naszej szkole, ważne jest poznanie przez nauczycieli językowców najnowszych metod w zakresie nauczania języków obcych oraz motywowania i aktywizowania uczniów. Wykształcenie obywatela Europy i świata wymaga świeżości w podejściu i otwartości na zmieniającą się osobowość i podejście do szkoły współczesnego ucznia, co zapewni realizacja naszego projektu.

Projekt ma na celu nadanie szkole europejskiego wymiaru również poprzez kontakty międzynarodowe i uczestnictwo w projektach bazujących na mobilnościach uczniów. Do jednego z takichprojektów szkoła właśnie aplikowała. Teraz czekamy na pozytywną weryfikację Agencji Narodowej. Integracja z rówieśnikami z Danii, Niemiec, Hiszpanii Belgii i Rumunii będzie pomocna w wykształceniu ucznia tolerancyjnego wobec innych kultur, otwartego na odmienność i różnorodność, potrafiącego zaakceptować i naśladować dobre wzorce, ale jednocześnie znającego swoją wartość i potrafiącego zachować swoją odrębność kulturową, eksponując w niej to, co najlepsze.

To nie pierwsze doświadczenie szkoły w projektach europejskich. Bazując na naszych doświadczeniach w programach eTwinning, Comenius iErasmus+, mamy nadzieję na więcej.

Projekt zakłada mobilności kadry edukacyjnej w ramach dwutygodniowych pobytów na uczelniach w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Obejmują one szkolenia CLIL poprzedzone intensywnymi szkoleniami dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, szkolenia metodyczne dla anglistów i germanistów, szkolenia Bi-component i BLP dla przedmiotowców, pedagoga i psychologa szkolnego oraz szkolenia dla kadry kierowniczej.

Dzięki przystąpieniu szkoły do projektu i wzbogaceniu oferty edukacyjnej, zwiększą się szanse szkoły na rynku i wzrośnie jej konkurencyjność oraz atrakcyjność wśród środowiska lokalnego.Sprawozdania nauczycieli:

Beata Zajączkowska-Kaim
Joanna Dzumla
Grażyna Mielech
Izabela Domańska - Prezentacja do pobrania
Monika Hutna-Szukalska i Ewa Białek
Dariusz Domański
Agnieszka Gieryluk
Barbara Materka, Ewa Mitoraj, Olgierd Gwiżdż
Agnieszka Borcuch

Galeria zdjęć - kliknij

Szczegóły dotyczące projektu - kliknij.